Kilcoo Camp Canoe, 15'7" 360°

Paddler: Taylor Rowe

Photos: K. Preiksaitis